a
o
e
i
u
ü
b p
m f
d t
n l
g k h
j q x
zh ch sh r
z c s
y w
ai
ei
ui
ao
ou
iu
ie
üe
er
an
en
in
un
ün
ang
eng
ing
ong
zhi chi shi ri
zi ci si yi wu yu
ye yue yuan
yin yun ying